Starfsreglur siðanefndar Félags talkennara og talmeinafræðinga

1. Aðalfundur FTT kýs þrjá menn í siðanefnd félagsins til tveggja ára í senn. Nefndin skiptir með sér verkum. Við úrlausn erfiðra ágreiningsmála getur nefndin leitað ráðgjafar hjá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.

2. Hver sá sem telur að siðareglur FTT hafi verið brotnar getur sent erindi til siðanefndar. Siðanefnd tekur aðeins fyrir mál sem henni berast með skriflegum rökstuðningi og nákvæmri vísun í siðareglur félagsins. Jafnframt skal siðanefnd afgreiða öll mál skriflega. Siðanefnd er heimilt að vísa máli frá með rökstuðningi sjái hún ástæðu til þess.

3. Siðanefnd gætir þess að fyllsta trúnaðar og nafnleyndar sé gætt varðandi öll málsgögn og samtöl vegna meðferðar mála.

4. Siðanefnd metur hvort einhver nefndarmanna sé vanhæfur til að fjalla um erindi og kærumál vegna tengsla við málsaðila. Sé nefndarmaður úrskurðaður vanhæfur til að fjalla um mál skal stjórn FTT tilnefna annan í hans stað.

5. Siðanefnd heldur gjörðabók og starfar á grundvelli siðareglna FTT. Undir öllum kringumstæðum skulu hlutaðeigandi málsaðilar leggja fram skriflegar greinargerðir. Aðilum máls skal boðið að mæta fyrir siðanefnd til að útskýra mál sitt, ávirðingar og varnir eftir að erindi hefur borist.

  1. Siðanefnd berst erindi
  2. Sá sem erindið sendir er boðaður á fund siðanefndar
  3. Nefndin boðar þann sem erindið fjallar um til fundar
  4. Siðanefnd boðar báða málsaðila til fundar

Heimilt er að draga erindi til baka hvenær sem er áður en siðanefndarmenn hafa undirritað úrskurð. Einnig er mögulegt að ljúka máli með sátt milli aðila á sameiginlegum fundi (sjá tölulið 4 í 5. grein). Siðanefnd skal taka mál fyrir svo fljótt sem auðið er og hraða eftir föngum úrskurði sínum. Ef siðanefnd er ekki einhuga um úrskurð skal meirihlutaálit ráða niðurstöðu. Siðanefnd er skylt að ná fram niðurstöðu og má ekki víkja frá máli fyrr.

6. Hafi viðkomandi verið félagsmaður FTT þegar meint brot er talið hafa verið framið, skal siðanefnd FTT fjalla um málið. Ef brot reynist á rökum reist skal siðanefnd kveða skýrt á um hvort brotið var ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt. Ef brot er ámælisvert skal siðanefnd veita viðkomandi félagsmanni áminningu. Ef brotið er alvarlegt eða mjög alvarlegt vísar siðanefnd málinu til stjórnar FTT ásamt áliti sínu. Stjórn félagsins tekur ákvörðun um hvort vísa skuli viðkomandi úr félaginu. Í öllum tilvikum skulu málsaðilum og stjórn FTT kynntar álitsgerðir siðanefndar.

7. Stjórn FTT er heimilt að fengnu samþykki siðanefndar að birta félagsmönnum niðurstöður eða álitsgerðir siðanefndar sem varða alvarleg eða mjög alvarleg brot.

8. Siðanefnd skal vera vakandi fyrir þeim ágöllum sem vera kunna á siðareglum þessum og starfsreglum siðanefndar og leggja fyrir stjórn FTT tillögur um breytingar á þeim ef þurfa þykir.

Samþykkt á aðalfundi Félags talkennara og talmeinafræðinga á Akureyri 19. mars 2011
Breytingar gerðar í júní 2012.